Regulamin

REGULAMIN korzystania z serwisu Homedesign.pl

DEFINICJE

„Homedesign.pl” lub „Usługodawca” – GAJET Aleksandra Nizińska, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 7/3, 04-331 Warszawa, NIP 5311619543, REGON 144419670, działająca pod marką Homedesign.pl, e-mail: pomoc@homedesign.pl. Powyższe dane służą również do kontaktu oraz składania reklamacji.

„Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.homedesign.pl.

„Użytkownik” – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła konto w Serwisie

„Karta Podarunkowa” – bon towarowy na okaziciela, sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w Serwisie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej kart

„Regulamin” – niniejszy regulamin

 • 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Warunkiem do korzystania z usług Homedesign.pl świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest rejestracja w Serwisie, która z kolei równoznaczna jest z zawarciem przez Użytkownika z Homedesign.pl umowy na czas nieokreślony o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa ta może zostać w każdej chwili rozwiązana przez Użytkownika lub Homedesign.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w ramach kampanii sprzedażowych prowadzonych w Serwisie równoznaczne jest z zawarciem przez Użytkownika z Homedesign.pl umowy sprzedaży, od której Użytkownik lub Homedesign.pl mogą odstąpić na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. pl za pośrednictwem Serwisu prowadzi kampanie sprzedażowe skierowane tylko i wyłącznie do Użytkowników, w ramach których Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów. Dostępność czasowa i ilościowa towarów jest ograniczona i definiowana indywidualnie dla każdej kampanii.
 3. W ramach zawartej między Użytkownikiem a Homedesign.pl umowy sprzedaży Homedesign.pl zobowiązany jest zrealizować zamówienie na towar wolny od wad w terminie oraz na zasadach określonych każdorazowo w umowie sprzedaży. Homedesign.pl ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a termin realizacji zamówienia podawany w za każdym razem w dniach roboczych, które należy rozumieć jako wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce.
 • 2 – UŻYTKOWANIE SERWISU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis jest systemem teleinformatycznym, do którego dostęp można uzyskać tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu połączenia internetowego oraz odpowiedniego oprogramowania jakim jest przeglądarka internetowa. Homedesign.pl nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika za skutki ewentualnej niedostępności Serwisu, które wynikają z przyczyn niezależnych od Homedesign.pl (np. zakłócenia w publicznych sieciach łączności, awarie serwerów podmiotów trzecich lub podobne).
 2. pl zobowiązuje się do informowania drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji adres mailowy o wszystkich zakłóceniach w działaniu Serwisu, które są dłuższe niż 48 godzin.

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w Serwisie, równoznaczna z uzyskaniem i utrzymaniem statusu Użytkownika, jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych i jest bezpłatna.
 2. Rejestrując się przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownik przez cały czas korzystania z Serwisu ma dostęp do swoich danych oraz może dokonywać ich korekty.
 3. Jedna osoba fizyczna może zarejestrować się wyłącznie jako jeden Użytkownik. Próby rejestracji więcej niż jednego konta Użytkownika przez tę samą osobę fizyczną mogą skutkować rozwiązaniem przez Homedesign.pl ze skutkiem natychmiastowym istniejącej umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z osobą fizyczną dopuszczającą się takich wykroczeń przeciw ustaleniom niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp Użytkownika do Serwisu następuje poprzez indywidualny login oraz indywidualnie zdefiniowane przez Użytkownika hasło. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania swoich danych dostępowych innym osobom fizycznym, a za wszystkie działania w Serwisie dokonane przez osoby trzecie, którym Użytkownik udostępnił swoje dane dostępowe do Serwisu, Użytkownik ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.
 5. Pozytywnie zakończona rejestracja będzie równoznaczna z zawarciem między Użytkownikiem a Homedesign.pl umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której istotne warunki Użytkownik otrzyma drogą mailową.
 6. Na mocy zawartej umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Homedesign.pl Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, lecz tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Użytkownika mające na celu, lub noszące znamiona, manipulacji procesami technicznymi prowadzącymi do zakłóceń prawidłowego funkcjonowania Serwisu mogą skutkować rozwiązaniu przez Homedesign.pl umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 • 3 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY (kupowanie towarów poprzez Serwis)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawierane za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży dotyczą towarów, których cena, liczba oraz dostępność czasowa jest określona indywidualnie dla każdej kampanii sprzedażowej prowadzonej w Serwisie.
 2. Podane w Serwisie ceny poszczególnych towarów są zawsze cenami ostatecznymi nie podlegającymi negocjacji, zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyłączeniem kosztów przesyłki, które ustalone są indywidualnie dla każdego towaru, uwzględniając jego parametry fizyczne (wymiary, waga) oraz sposób wysyłki.
 3. pl nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice w wyglądzie dostarczonego towaru w stosunku do jego reprezentacji wizualnej w Serwisie. Dotyczy to w szczególności niewielkich różnic w wielkości towaru oraz jego kolorystyki. Nieznaczne różnice w tej ostatniej mogą wynikać z subiektywnego postrzegania kolorów przez Użytkownika a także indywidualnych ustawień kart graficznych czy monitorów bądź wyświetlaczy urządzeń, z których Użytkownik korzysta.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (KUPNA TOWARU)

 1. Dostępne w Serwisie ogłoszenia o możliwości zakupu poszczególnych towarów w ramach prowadzonych przez Homedesign.pl kampanii sprzedażowych nie stanowią oferty wiążącej Homedesign.pl w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ogłoszenia te są skierowanym do Użytkownika zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży, na które Użytkownik odpowiada składając ofertę zawarcia umowy poprzez wybranie opcji „Płacę”. Umowa ta staje się wiążąca dla obydwu stron w momencie, gdy Homedesign.pl potwierdzi jej przyjęcie oraz zaakceptuje warunki złożonej przez Użytkownika oferty.
 2. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Homedesign.pl przesyła do Użytkownika drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez niego w trakcie rejestracji, lecz nie wcześniej niż po potwierdzeniu przez Homedesign.pl dostępności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży oraz po opłaceniu przez Użytkownika należności za rzeczony towar.

PŁATNOŚCI

 1. pl przyjmuje płatności za zakupione towary za pomocą następujących sposobów płatności dostępnych w Serwisie:
 2. PayPal
 3. Tpay
 4. Zasady realizacji płatności w każdej z powyższych opcji są właściwe dla każdego z dostawców danego rozwiązania teleinformatycznego, a Homedesign.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia własnej odpowiedzialności za prawidłowość operacji finansowych przeprowadzonych przez dostawcę płatności elektronicznych z Użytkownikiem. Wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z możliwych nieprawidłowości mogących wystąpić w trakcie elektronicznych transakcji finansowych między Użytkownikiem a dostawcą płatności elektronicznych Użytkownik powinien dochodzić od dostawcy płatności elektronicznych.
 5. pl zastrzega sobie jednocześnie prawo do wprowadzenia nowych i wycofania opisanych powyżej sposobów płatności w całym Serwisie bądź dla poszczególnych towarów lub kampanii sprzedażowych. Obowiązujący zakres metod płatności dla danego towaru jest za każdym razem zdefiniowany w sposób ostateczny w sekcji Serwisu, gdzie Użytkownik składa konkretne zamówienie (wysyła do Homedesign.pl ofertę zawarcia umowy sprzedaży).
 6. Na mocy niniejszego Regulaminu ustala się, że przesłana przez Użytkownika oferta zawarcia umowy sprzedaży (zamówienie towaru) pozostaje w mocy przez godzinę od momentu wysłania jej do Homedesign.pl (wybranie przez Użytkownika opcji „Płacę”), w którym to czasie Użytkownik powinien zrealizować płatność. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności we wskazanym czasie, wówczas uznaje się, że zgodnie z § 3, pkt. 4 i pkt. 5, umowa sprzedaży między Homedesign.pl a Użytkownikiem nie została zawarta.

FAKTURY VAT

 1. pl na życzenie Użytkownika wystawia za zakupiony towar faktury VAT, które wysyłane są do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego adres  email. Prośbę o wystawienie faktury VAT za zamówiony towar Użytkownik składa za pośrednictwem Serwisu, w sekcji, gdzie się składa zamówienie.
 • 4 – BONY rabatowe
 1. pl ma prawo przekazania Użytkownikowi nieobowiązkowych bonów rabatowych, które uprawniają Użytkownika do zakupu towarów w cenach niższych niż te, które są wskazane w Serwisie jako obowiązujące Użytkowników, którzy nie otrzymali bonów rabatowych. Homedesign.pl posługuje się najczęściej, choć nie wyłącznie, następującymi rodzajami bonów rabatowych:
 2. bon rabatowy, które może zostać przyznany Użytkownikowi za rejestrację w Serwisie
 3. bon rabatowy, które może zostać przyznany Użytkownikowi za pierwszą zawartą umowę sprzedaży (kupno towaru)
 4. bon rabatowy, który może zostać przyznany Użytkownikowi za kolejną z rzędu zawartą umowę sprzedaży (kupno towaru)
 5. bon rabatowy, który może zostać przyznany Użytkownikowi za fakt dokonania kolejnego z rzędu zakupu przez innego Użytkownika, który został zaproszony przez niego do korzystania z Serwisu
 6. bon rabatowy, który może zostać przyznany Użytkownikowi w ramach określonej kampanii marketingowej prowadzonej przez Homedesign.pl samodzielnie lub z partnerami zewnętrznymi
 7. i inne
 8. Bony rabatowe posiadają indywidualnie określone parametry, które nie podlegają zmianie przez Użytkownika:
 9. procent bądź kwota zniżki, która uprawnia to tańszych zakupów
 10. Użytkownik lub grupa Użytkowników, dla których bon rabatowy został wystawiony
 11. okres ważności, w którym określona w rabacie zniżka uprawnia do tańszych zakupów
 12. towar lub zakres towarów, których bon rabatowy dotyczy; w zależności od rodzaju bon rabatowy może dotyczyć wszystkich towarów w Serwisie, wszystkich towarów dostępnych w ramach wybranej lub wybranych kampanii sprzedażowych, wybranych towarów w ramach wybranej lub wybranych kampanii sprzedażowych, lub tylko i wyłącznie jednego konkretnego towaru; jednocześnie każdy bon rabatowy uprawnia tylko i wyłącznie do zniżkowego zakupu towarów, nie dając możliwości zmniejszania kosztów jakichkolwiek innych usług Serwisu, jak np. przesyłka towarów
 13. minimalna wartość zakupionych towarów, po osiągnięciu lub przekroczeniu której bon rabatowy jest możliwy do wykorzystania
 14. powiązanie bonu rabatowego z zamówieniem – jeden bon rabatowy jest możliwy do wykorzystania tylko w ramach jednego zamówienia (jednej umowy sprzedaży)
 15. pl zastrzega sobie prawo do nie wymieniania bonów na ekwiwalent pieniężny, nie wyrównywania oraz nie zwracania niewykorzystanej w trakcie zakupów kwoty, na którą opiewa bon rabatowy, a gdy koszt zamówionych towarów przekracza wartość bonu rabatowego Użytkownik zobowiązany jest dopłacić należną różnicę.
 16. Bony rabatowe będą zwracane wyłącznie w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Bony rabatowe ani ich równowartość nie podlegają zwrotowi, jeśli zamówienie mogło być zrealizowane tylko w części; nie dotyczy to przypadków zwrotu towaru z uwagi na jego wady.
 17. pl dysponuje wyłącznym prawem wydawania bonów rabatowych i jako właściciel Serwisu arbitralnie ustala zasady i kanały dystrybucji, grupy odbiorców a także liczbę, wartość oraz wszystkie inne opisane i nie opisane w niniejszym Regulaminie parametry i właściwości bonów rabatowych. Homedesign.pl zastrzega sobie również prawo do czasowego lub bezterminowego wstrzymania wydawania bonów rabatowych bez wcześniejszego informowania o tym Użytkownika.
 • 5 – KARTY PODARUNKOWE
 1. pl ma prawo oferowania Użytkownikowi kupna kart podarunkowych, które uprawniają do zakupu za ich pomocą oferowanych w Serwisie towarów w ramach wartości, na którą karty te opiewają. Do korzystania z kart podarunkowych uprawnieni są Nabywcy (Użytkownicy kupujący kartę podarunkową) oraz Okaziciele (Użytkownicy uprawnieni jak jedyni do dokonywania zakupu towarów w Serwisie za pomocą karty podarunkowej).
 2. Karty podarunkowe charakteryzują się następującymi cechami:
 3. karta podarunkowa jest wystawiona na Okaziciela zdefiniowanego przez Nabywcę
 4. karta podarunkowa nie może być zakupiona za pomocą innej karty podarunkowej
 5. karta podarunkowa nie daje możliwości zakupu towarów objętych promocją, pod warunkiem, że regulamin promocji nie stwierdza czegoś innego
 6. karta podarunkowa występuje w dwóch formach: elektronicznej oraz fizycznej. Po wydaniu Nabywcy karty podarunkowej na Nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia, w konsekwencji których niemożliwe będzie jej wykorzystanie. Po wykorzystaniu środków znajdujących się na karcie podarunkowej w formie fizycznej dalsze z niej korzystanie (np. poprzez jej doładowanie) staje się niemożliwe
 7. karta podarunkowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani w całości, ani w części (na przykład po niewykorzystaniu wszystkich środków pieniężnych po zakończonych zakupach)
 8. karta podarunkowa ma każdorazowo zdefiniowany termin ważności, po przekroczeniu którego wykorzystanie jej staje się niemożliwe
 9. Użytkownik ma prawo dokonać z wykorzystaniem karty podarunkowej zakupu towarów na kwotę wyższą niż ta, na którą opiewa karta. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest dopłacić należną różnicę.
 10. W przypadku zakupu karty podarunkowej w ramach umowy zawartej na odległość Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy na tej samej zasadzie, która obowiązuje w przypadku zakupu towarów, czyli w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej. Termin ten jest zachowany w razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres właściwy dla składania reklamacji.
 11. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia z wykorzystaniem płatności Kartą Prezentową po złożeniu przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy a przed dezaktywacją Karty, zamówienie takie będzie jednoznaczne z uchyleniem się od skutków oświadczenia o odstąpieniu i z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 12. Usługodawca zwraca Nabywcy kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Karty w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 13. Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy zakupu karty podarunkowej, jeśli złożone zostanie zamówienie na zakup towaru, które opłacone jest kartą podarunkową, a Homedesign.pl przystąpi do realizacji tego zamówienia. Nie zmienia to faktu, że w takiej sytuacji Użytkownik w pełni zachowuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionymi z wykorzystaniem karty podarunkowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 • 5 – Realizacja zamówienia

ZASADY OGÓLNE

 1. pl realizuje zamówienie od momentu skutecznego zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, do momentu przekazania towaru w formie gotowej do wysyłki (odpowiednie zabezpieczenie towaru na czas dostawy) firmie kurierskiej obsługującej dane zamówienie.
 2. Termin realizacji zamówienia jest określony każdorazowo i indywidualnie w Serwisie na stronie każdego towaru. Homedesign.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia, o czym zobowiązany jest natychmiast poinformować Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez niego w trakcie rejestracji, a Użytkownikowi przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów zakupu towaru, jeśli koszty te zostały przez Użytkownika wcześniej poniesione, oraz skorzystania z propozycji rekompensaty ze strony Homedesign.pl, jeśli Homedesign.pl taką propozycję do Użytkownika wystosuje. Homedesign.pl zastrzega sobie jednocześnie prawo do wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub odstąpieniem od umowy sprzedaży (anulacji zamówienia) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych sytuacji wyjątkowych niezależnych od Homedesign.pl, takich jak klęski żywiołowe, atak terrorystyczny, konflikt zbrojny lub stan wojenny i inne. Nie uchybia to jednocześnie prawu Użytkownika do otrzymania zwrotu poniesionych przez niego kosztów zakupu towaru.

DOSTAWA TOWARU

 1. pl realizuje za pośrednictwem Serwisu zamówienia towaru, których adres wysyłki dotyczy wyłącznie terenu Rzeczpospolitej Polskiej, współpracując z firmą bądź firmami kurierskimi, które wyszczególnione są każdorazowo na stronie Serwisu prezentującej zamawiany towar.
 2. Wysyłając ofertę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu (kupno towaru) Użytkownik zobowiązany jest wybrać dostępną lub jedną z dostępnych opcji przesyłki. Każda z opcji przesyłki ma indywidualnie określone parametry takie jak: sposób płatności (przedpłata za pomocą płatności elektronicznej), koszt wysyłki oraz szacowany czas dostarczenia.
 3. W momencie zrealizowania zamówienia (przekazania przez Homedesign.pl przesyłki do firmy kurierskiej obsługującej dane zamówienie) odpowiedzialność za terminowość dostarczenia przesyłki przechodzi z Homedesign.pl na firmę kurierską, wobec której Użytkownik może dochodzi ewentualnych roszczeń za nieterminowe dostarczenie przesyłki.

REKLAMACJE

 1. pl zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, jeśli uszkodzenie towaru nie zostanie stwierdzone przez Użytkownika w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę. Jeśli Użytkownik stwierdzi fakt uszkodzenia doręczonego towaru, w ramach procedury reklamacji powinien on sporządzić wspólnie z kurierem protokół oraz dołączyć go do wiadomości mailowej z reklamacją wysłaną na adres reklamacja@homedesign.pl. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Homedesign.pl zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Nieodebranie przez Użytkownika przesyłki od kuriera i jej zwrot do magazynu Homedesign.pl może skutkować wypowiedzeniem umowy sprzedaży przez Homedesign.pl (anulacji zamówienia). Ponowne wysłanie towaru do Użytkownika w ramach tego samego zamówienia wiąże się z ponownym poniesieniem przez Użytkownika kosztów doręczenia. Jeśli Użytkownik w całej historii korzystania z Serwisu trzykrotnie nie odbierze wysłanego towaru Homedesign.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 6 – odstąpienia od umowy
 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ustawowym terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo to nie dotyczy jednak umów sprzedaży zawartych na zakup towarów objętych promocjami specjalnymi.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie Użytkownik powinien zgłosić drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres zwroty@homedesign.pl, dołączając do wiadomości numer zamówienia. Odstąpienie od umowy uważa się za skuteczne w momencie, kiedy Użytkownik odesłał do Homedesign.pl zakupiony towar w stanie kompletnym i niezmienionym, a Homedesign.pl zwróciło Użytkownikowi należność za zwrócony towar. Homedesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie przez Użytkownika danych koniecznych i wystarczających dla prawidłowej jego identyfikacji oraz prawidłowej obsługi zwrotu i anulacji zamówienia (rozwiązania umowy sprzedaży).
 3. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie przesłane przed jego upływem. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Homedesign.pl ma obowiązek zwrócić Użytkownikowi należność przelewem bankowym na konto, z którego płatność została dokonana, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania od Użytkownika potwierdzenia nadania przesyłki ze zwracanym towarem.
 4. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności za zwracany towar z wykorzystaniem bonu rabatowego, otrzyma on zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane bony rabatowe zostaną ponownie zapisane na koncie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik dokonał płatność za zwracany towar z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, wówczas zwrot płatności nastąpi w formie bonu rabatowego dodanego do konta Użytkownika.
 5. pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony. Uznaje się wówczas, że umowa sprzedaży nie została skutecznie rozwiązana, a Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Homedesign.pl należności za zakupiony towar, jeśli ta została już zwrócona na konto Użytkownika.
 6. pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, który dokonał rażącą liczbę zwrotów towarów w stosunku do liczby towarów zakupionych i nie zwróconych.
 7. Towary podlegające zwrotowi do Homedesign.pl należy kierować na adres podany w korespondencji skierowanej do Użytkownika w trakcie trwania procedury reklamacyjnej.
 • 7 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. pl potwierdza, że dane osobowe Użytkownika, które ten przekazuje Homedesign.pl w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczna, w szczególności w trakcie rejestracji w Serwisie, będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną oraz kolejnych umów sprzedaży zawieranych między Homedesign.pl a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz prawo do ich korekty. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Homedesign.pl zastrzega sobie prawo do rejestracji adresu IP każdorazowego logowania do Serwisu oraz rejestracji adresu IP każdego złożonego zamówienia.
 2. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika do Homedesign.pl, jako ich administratora, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. pl zastrzega sobie prawo do oferowania Użytkownikowi świadczenia dodatkowych usług elektronicznych, w szczególności tych o charakterze marketingowym, na co Użytkownik każdorazowo będzie musiał wyrazić osobną zgodę. W trakcie świadczenia wspomnianych dodatkowych usług elektronicznych Homedesign.pl będzie w ustalonym zakresie wykorzystywał za wiedzą i zgodą Użytkownika jego dane osobowe.
 • 8 – Dodatkowe wyłączenie odpowiedzialności

Homedesign.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie hiperlinków do innych stron internetowych i portali społecznościowych, zastrzegając jednocześnie, że Homedesign.pl nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i portali społecznościowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. W przypadku otrzymania wiadomości o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach zamieszczanych na zewnętrznych stronach i portalach Homedesign.pl usunie hiperlink z Serwisu.

 • 9 – PRAWA AUTORSKIE
 1. pl oświadcza, że jest właścicielem zastrzeżonego prawem znaku towarowego „Homedesing.pl” oraz właściwego mu systemu identyfikacji wizualnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie znaku towarowego „Homedesign.pl” i jego systemu identyfikacji wizualnej (w całości lub jakiejkolwiek części) jest zabronione i wymaga osobnej, wyraźnej i pisemnej zgody ze strony Homedesign.pl
 2. pl oświadcza, że jest korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych Serwisie – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Homedesign.pl.
 • 10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Homedesign.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w całości lub w poszczególnych jego zapisach. Zmiany te będą wchodziły w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od daty publikacji nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Wszystkie umowy sprzedaży i inne działania między Homedesign.pl a Użytkownikiem rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu muszą być prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.